Voorwaarden Sinterklaasbezoek

Algemene voorwaarden

Algemene bezoekvoorwaarden
Versie: September 2021

De aanvrager van het Sinterklaasbezoek, hierna “opdrachtgever”, huurt opdrachtnemer, hierna “Sinterfun”, in om een bedrijfsmatig Sinterklaasbezoek te verzorgen. Met het bezoekgezelschap worden bedoeld de aanwezige bezoekers welke op uitnodiging van opdrachtgever (of diens opdrachtgever) bij het bezoek aanwezig zullen zijn.

Sinterklaas en Pieten van Sinterfun verzorgen met alle plezier een bezoek aan opdrachtgever. De hiervoor opgestelde algemene bezoekvoorwaarden zijn leidend en bindend, enkel in overleg met Sinterfun kan hiervan worden afgeweken. Door de boeking te bevestigen gaat opdrachtgever akkoord met deze algemene bezoekvoorwaarden.

Sinterfun staat als onderdeel van SenS VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67185681 en heeft het volgende BTW kenmerk: NL856866477B01.

A)     Het bezoek

 1. Het programma
  Het programma wordt, indien gewenst, in overleg met opdrachtgever samengesteld. De inhoud en tijdsduur kan echter tijdens het bezoek vanuit Sinterfun worden bijgesteld wanneer daar binnen het bezoekgezelschap behoefte aan is. Een verkort programma vanwege factoren buiten beïnvloeding van Sinterfun om geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 2. Niet roken
  Wij verwachten conform wetgeving een rookvrije omgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Wij werken niet in een ruimte waar wordt gerookt of zojuist gerookt is.
 3. Samenstelling bezoekgezelschap
  Sinterfun verzorgt geen bezoeken waar enkel en alleen volwassenen aanwezig zijn. Sinterklaas is en blijft een kinderfeest en dat vieren wij graag met de kinderen en alle overige aanwezigen. Enkel in overleg wordt hier vanaf geweken.
 4. Wijze van aankomst/binnentrede
  Indien een ludieke binnentrede is gewenst zal opdrachtgever hier minimaal 1 week voor bezoekdatum met Sinterfun in overleg treden. Niet elke wijze van aankomst vindt Sinterfun geschikt. De acteurs ter plaatse hebben de laatste zeggenschap over de wijze van aankomst. Wijziging van manier van aankomst ter plaatse door Sinterfun geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 5. Geluidsversterking
  Sinterfun beschikt niet over een eigen geluidsinstallatie. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een passende geluidsinstallatie met minimaal 1 microfoon. Sint gaat zijn stem niet verheffen of forceren om zich alsnog verstaanbaar te kunnen maken. Het niet verstaanbaar zijn van Sint en/of Pieten door het ontbreken van een geluidsinstallatie geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 6. Een goede stoel voor Sinterklaas
  Sinterklaas zit graag op een wat hogere stoel. Versiering aan de stoel mag, maar let hierbij op dat er geen papier wordt gebruikt die kleuren afgeven aan kleding. Een bureaustoel voldoet niet als Sinterklaas stoel.
 7. Strooigoed & traktaties
  Op basis van het door de opdrachtgever vermelde aantal kinderen nemen wij voldoende strooigoed mee. Elk kind wordt voorzien van minimaal 1 hand strooigoed. Wij bieden standaard strooigoed aan, geen gluten vrije of andersoortig strooigoed geschikt voor allergieën. Hiervoor dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen.
 8. Cadeaus
  Voor eventuele geschenken dient opdrachtgever zelf zorg te dragen. Uitdelen van geschenken is een onderdeel van het bezoek. Geschenken zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen.
 9. Het uiterlijk van Sint en Pieten
  • Sint
   Sint is gekleed zoals u dat gewend bent van de NTR. Wij gebruiken de Sint van het Sinterklaasjournaal als voorbeeld
  • Pieten
   De Pieten zijn standaard roetveeg/schoorsteenpieten. Op verzoek kan hiervan donkerbruin/zwart worden gemaakt.
  • Wijzigen van Type Piet
   De wens/opdracht voor de verandering van het uiterlijk van Piet voor het betreffende bezoek moet uiterlijk 3 maanden vooraf gemeld worden. Na verstrijken van de datum kan het afgesproken aantal Pieten niet meer worden gegarandeerd. Het, om voorgaande reden, niet kunnen voldoen aan het aantal Pieten door Sinterfun geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.

B)      Aanvang en ontvangst

 1. Aanvangstijd
  Acteurs van Sinterfun komen ongeveer 5 tot 15 minuten voor aanvang van de show aan op de afgesproken locatie. Enkele minuten voor aankomst belt Sinterfun met opdrachtgever op het afgesproken telefoonnummer om de komst aan te kondigen.
 2. Ontvangst
  Wij vinden het belangrijk dat Sinterklaas en Pieten ongezien het pand kunnen betreden om zich, voordat de zaal wordt binnengegaan, te kunnen opfrissen en voorbereiden. Acteurs van Sinterfun komen reeds goed gekleed en gegrimeerd bij het bezoeklocatie aan, tenzij anders afgesproken. Opdrachtgever wacht Sinterklaas en zijn Pieten op om hen verder te begeleiden naar de opfris/omkleedruimte.
 3. Aanwezige tijdsduur
  Sint en Pieten blijven de afgesproken tijdsduur zolang het bezoekgezelschap van de opdrachtgever hieraan behoefte heeft. In deze tijdsduur zit standaard een fotomoment met Sint en Pieten aan het einde van het bezoek inbegrepen. Mocht het bezoekgezelschap geen behoefte hebben aan een fotomoment behoud Sinterfun zich het recht om het bezoek eerder te eindigen. Dit geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 4. Kleedruimte
  Opdrachtgever zorgt ervoor dat Sint en zijn Pieten zich voor en na de show even kunnen terugtrekken in een aparte ruimte om zich voor te bereiden en op te frissen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kantoorruimte of kleine kamer langs of vlakbij de bezoeklocatie. Bij voorkeur inpandig bij de feestruimte. Wanneer dit niet mogelijk is dient er in overleg voor een alternatief te worden gezorgd.
 5. Aanbieden consumpties
  Sint en Pieten waarderen het zeer wanneer in de kleedruimte gratis frisdrank ter beschikking wordt gesteld. Vergeet u niet de drinkrietjes klaar te leggen?
 6. Bereikbaarheid
  Sinterfun wisselt uiterlijk in de week voorafgaand aan het bezoek telefoonnummers met opdrachtgever uit waar zij elkaar op kunnen bereiken in het geval dat het noodzakelijk mocht zijn. Op de bezoekdag zelf kan de telefoon van Sinterfun wellicht onbeantwoord blijven in verband met het uitvoeren van een bezoek. Opdrachtgever spreekt dan de voicemail in of stuurt een SMS bericht. Sinterfun antwoord zodra er gelegenheid is nadat acteurs weer van het toneel zijn.

C)      Bezoeken in het openbaar

 1. Type bezoek
  Onder bezoeken in het openbaar worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: Bezoeken aan winkelcentra, meubelboulevards, markten en intochten welke vrij toegankelijk zijn voor publiek.
 2. Rondgang
  In overleg met de opdrachtgever wordt een rondgang en plan van aanpak gemaakt. Acteurs van Sinterfun behouden zich het recht om ten allen tijde hiervan af te wijken indien de situatie hier om vraagt. Het niet volgen van de geplande rondgang of aanpak geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.
 3. Begeleiding & beveiliging
  Opdrachtgever zorgt voor (professionele) begeleiding / beveiliging in de openbare ruimte voor Sint en zijn Pieten. Het uitblijven van (professionele) begeleiding / beveiliging kan er voor zorgen dat de rondgang wordt afgebroken zonder overleg met de opdrachtgever. Acteurs van Sinterfun hebben hierin de leiding. Afbreken van het bezoek geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.

D)     Vergoeding, betaling, annulering

 1. Gage
  Er ontstaat door deze overeenkomst geen dienstbetrekking, waardoor de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. Sinterfun kiest er echter voor om geen gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om geen loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag Opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan Sinterfun betalen.
 2. Prijzen
  Onze genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Facturatie
  Opdrachtgever ontvangt vooraf een factuur, welke opdrachtgever uiterlijk 2 kalendermaanden voor de overeengekomen bezoekdatum voor 50% voldoet. De overige 50% moet opdrachtgever binnen 8 dagen na bezoek voldoen. Bij nieuwe klanten behouden wij het recht om een vooruitbetaling van 100% te verlangen. Niet tijdig betalen kan resulteren in het niet doorlaten gaan van het bezoek. Dit geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.
 4. Annuleringen
  Wanneer opdrachtgever een reservering ongedaan wil maken dan maakt opdrachtgever dit kenbaar per e-mail via info@sinterfun.nl. Annuleren is kosteloos tot uiterlijk 3 kalendermaanden voor aanvang van het bezoek. Bij annulering binnen 3 kalendermaanden tot aanvang bezoek brengt Sinterfun 50% van het totaal bedrag in rekening om de gemaakte kosten te dekken.
  Wanneer opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen voor het bezoek annuleert zal Sinterfun genoodzaakt zijn 75% van het bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Inspanningsverplichting
  Sinterfun heeft een inspanningsplicht overeengekomen met de opdrachtgever, wat inhoud dat Sinterfun een bezoek op het overeengekomen moment geeft en deze uitvoert naar het best van hun vermogen. Er is geen resultaatplicht overeengekomen wat inhoud dat opdrachtgever en Sinterfun niet zijn overeengekomen wat het gewenste resultaat van het bezoek is. Achteraf kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op de wijze waarop het bezoek is uitgevoerd en het resultaat hiervan.

E)     Covid 19 (Corona) bepalingen

 1. Richtlijnen
  Sinterfun volgt zoveel mogelijk het beleid opgesteld door de (lokale) overheid en het RIVM.
  Acteurs van Sinterfun dragen tijdens het optreden in ieder geval geen mondkapjes.
 2. Coronapaspoort
  Sinterfun kan medewerkers /acteurs niet verplichten een coronapaspoort (coronacheck-app) te tonen.
 3. Optredens in horeca gelegenheden of andere gelegenheden waar Coronamaatregelen van kracht zijn.
  Sinterfun kan, ten gevolge van artikel E-2 binnen deze voorwaarden, toegang tot horeca gelegenheden worden ontzegt. Opdrachtgever dient vooraf te zorgen en waarborgen bij de bezoeklocatie dat Sinterfun aangemerkt wordt als “personeel” en als zodanig geen coronapas hoeft te tonen bij binnenkomst. Indien bij aankomst om voornoemde reden de toegang tot de bezoekgelegenheid alsnog geweigerd wordt, kan Sinterfun het optreden in de buitenlucht uitvoeren mits de weersomstandigheden dit toelaten (ter beoordeling van de acteurs ter plaatse). Indien dit niet mogelijk is zal Sinterfun het optreden niet kunnen uitvoeren. Dit laatste geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. Bij uitblijven van de betaling van de factuur geven wij de incasso direct uit handen.
 4. Annulering vanwege overheidsmaatregelen
  Indien een annulering plaatsvindt vanwege een verscherping in de coronavoorschriften, gedaan door centrale of lokale overheid, kan opdrachtgever besluiten het optreden te annuleren. Dit kan kosteloos tot 7 kalenderdagen voor het bezoek. Binnen 7 kalenderdagen gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden. Reeds gedane aanbetalingen worden niet geretourneerd aan opdrachtgever, maar kunnen blijven staan als aanbetaling voor een volgend bezoek.

F)      Overige

 1. Aansprakelijkheid
  Sinterfun is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Sinterfun of door Sinterfun ingeschakelde (rechts)personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 2. Schade door derden
  Schade veroorzaakt door opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde personen, ontstaan door nalatigheid, opzet of grove schuld zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Schade zal berekend worden op basis van de vervangingswaarde.
 3. Onvoorziene omstandigheden
  Indien er onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals, maar niet enkel en uitsluitend, weersomstandigheden, extreme verkeersdrukte of autopech kan dit resulteren in een verlate aankomst van Sint en Piet. Indien een calamiteit zich voordoet informeren wij opdrachtgever per telefoon op het vooraf gecommuniceerde telefoonnummer. Voor onvoorziene omstandigheden of onbereikbaarheid van de opdrachtgever kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en geeft derhalve geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 4. Gedragscode
  Baldadigheid, ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen door opdrachtgever of diens bezoekgezelschap richting de acteurs van Sinterfun worden niet op prijs gesteld. Bij constatering van overschrijding van waarden en normen wordt het bezoek direct beëindigt en worden passende maatregelen getroffen. Voorgaande is ten aller tijde ter beoordeling van de door Sinterfun aangestelde acteurs. Beëindiging van het bezoek om deze reden geeft geen recht op restitutie, korting of enigszins andere vergoeding voor de opdrachtgever. De betalingsverplichting richting Sinterfun blijft bestaan.
 5. Foto’s en video
  Opdrachtgever is vrij om foto’s en video opnames te maken en te delen onder het bezoekgezelschap. Foto en video opnamen bedoelt voor commerciële doeleinden of vertoon op, (social) mediakanalen is niet als vanzelfsprekend toegestaan en dient vooraf te worden overlegd.
 6. Wijzigingen bezoekvoorwaarden
  Sinterfun behoud zich het recht om op ieder gewenst moment de bezoekvoorwaarden aan te passen. Indien dit op het bezoek van opdrachtgever van toepassing is zal Sinterfun de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Bezoekvoorwaarden worden ook gepubliceerd op www.Sinterfun.nl
Sinterklaas Tilburg
Pakjespiet
Sinterklaasfeest evenement
hoofdpiet Sinterfun

Referenties

Wat zeggen anderen over ons?

Coronaproof Sinterklaasbezoek?

Zij gingen u voor

Meer fun op uw bedrijfsfeest

Sinterklaas extra’s

Sinterfun biedt een ruime selectie aan uiteenlopende mogelijkheden als aanvulling op het Sinterklaasbezoek aan uw bedrijfsfeest. Van meeslepende discobeats van een Sinterklaasdisco tot een volledig middag vullend programma met presentator en voorprogramma’s. We denken graag met u mee en informeren u graag over de mogelijkheden!